tra cứu luật7 Bài tập kế toán hàng tồn kho có lời giải hay nhất năm 2019

Qua một món lý thuyết về kế toán hàng hoá cách định khoản hạch toán giờ là lúc bạn tham khảo 7 Bài tập kế toán hàng tồn kho có lời giải hay nhất năm 2019 của chúng tôi có cách làm, cái nhìn tổng quát về kế toán hàng tồn kho :

Bài tập 1: về xác định giá trị thuần có thể thực hiện được
 
Tại thời diêm cuối ngàỵ 31/12/20X6, Công ty Hoàng Long còn tồn 10.000 đem VỊ hàng hoá A với giá gốc là 20.000 đồng/1 đơn vị. Trên thị trường tại thời diêm này, giá bán cùa hàng hoá A là 19.500 đồng/1 đơn vị (giả sử chi phí bán hàng ước tính bằng 0).
Kê toán phải thực hiện xác định lại giá trị hàng tồn kho như sau:
 
Giá gôc cùa hàng hoá A tại Công ty Hoàng Long tại ngày 31/12/20X6 là 200.000.000 đông (= 10.000 đơn vị X 20.000 đồng/đơn vị).
 
Giá trị thuân có thệ thực hiện được của hàng hoá A là: 195.000.000 đông (= 10.000 đơn vị X 19.500 đồng/đơn vị).
 
Như vậy, kế toán phải tinh giá trị hàng tồn kho theo giá trị thuần có thể thực hiện được là 195.000.000 đồng.
 
Bài Tập 2: về lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 
- Tiếp theo ví dụ 1 nêu trên về hàng hóa A, tại ngày 31/12/20X6, Công ty Hoàng Long phái lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho hàng hóa A là 5.000.000 đồng (= 200.000.000 dong - 195?000.000 đồng).
 
- vần tiếp theo ví dụ 1 nêu trên nhưng tại ngày 31/12/20X6, giá bán của hàng hóa A là 23.000 đông/1 đơn vị (già sừ chi phi bán hàng ước tính băng 0) nhựng có 100 đơn vị hàng hóa A bị mất phâm chất không có khả năng tiêu thụ thi giá gôc 100 dơn vị hàng hóa A này là 2.000.000 đồng (= 100 đơn vị X 20.000 đồng/đơn vị) được xừ lý như sau:
 
+ Nếu hàng hóa A chưa được lập dự phòng giám giá hàng tồn kho ờ kỳ trước I thi khoàn tồn thất do hàng hóa A mất phẩm chat này được phan ánh vào giá vốn Ihàng bán ữong kỳ.
 
+ Nếu hàng hóa A đã được lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho ớ kỳ trước la 1.500.000 dong thì khoán tổn thất do hàng hóa A mất phẩm ẹhầt này được ghi giam số dự phòng đa trích lập là 1.500.000 đồng, còn 500.000 đồng là phần chênh lệch giũa gĩá tụ tổn thất lớn hơn khoán dự phòng đã trích lập được ghi nhận vào giá vôn hàng bán.
 
Bài Tập 3: Ke toán mua nguyên vật liệu về nhập kho
 
Công ty Sao Mai hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và nộp thuế GTGT theo phương pháp khâu trừ.
Ngàv 15/09/20X7 Công ty mua vật liệu X đế sán xuất sàn phẩm Y thuộc đốị tượng chịu thuê GTGT, so lượng 1.000 kg. đơn giá 50.000 d/kgUhue suất thuế GTGT 10% Công ty đã thanh toán 50% giá trị hoá đơn băng chuyên khoan vê sô vật liệu X đã nhập kho công ty.
Kế toán sẽ ghi nhận và trình bày nghiệp vụ mua hàng như sau:
 
Tồng giá trị 1.000 kg vật liệu X là 50.000.000 đồng (= 50.000 đồng/kg X 1.000 kg)
 
Thuế GTGT được khấu trừ là 5.000.000 đồng (- 10% X 50.000.000 đông).
 
Tông số tiền phái thanh toán trên hoá don là: 55.000.000 dồng (- 50.000.000 đồng + 5.000.000 đông)
 
Ke toán thực hiện hạch toán nghiệp vụ kê toán mua hang, ghi:
 
Nợ TK 152: 50.000.000 đồng
 
Nợ TK 13 31: 5.000.000 đồng
 
CÓTK112’ 27.500.000 đông
 
Có TK 331: 27.500.000 đồng.
 
Bài Tập 4: Ke toán chi phí sản xuất chung cố định
 
Tại Công ty Hà Thành có số liệu chi phí sản xuất chung,cố định phát sinh trong kỳ là 40.000.000d, công suất bình thường cùa máy móc thiết bị là 10.000 sản phẩm, số sàn phẩm thực tế sàn xuất ra frong kỳ là 8.000 sản phâm.
 
Kế toán sẽ ghi nhận và trình bày nghiệp vụ này như sau:
 
Chi phí sản xuất chung cố định tính vào giá thành sản phàm là:
 
(40.000.000 : 10.000) X 8.000 = 32.000.000 đồng
 
Chi phí sản xuất chung cố định không tính vào giá thành sàn phâm là: 40.000.000 đồng - 32.000.000 đồng = 8.000.000 đồng.
Kế toán phải hạch toán vào giá vốn hàng bán trong kỳ phần chi phí sán xuất chung cố định không được tinh vào giá thành sản phẩm như sau:
 
NợTK632: 8.000.000 đ
CÓTK154: 8.000.000 đ.
 
Bài Tập 5: KỐ toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 
Tại thời điểm cuối ngày 31/12/20X6, Công ty Á Châu cô tình hình về hàng tồn kho cuối kỳ như sau:
 
- Nguyên liệu B (Dùng chọ sàn xuất sàn phẩm C) tồn kho: Theo giá gốc là 100.000.000 đồng, theo giá trị thuần có the thực hiện được là 95.000.000 đong?
 
- Sàn phẩm c tộn kho theo giá gốc (giá thành) là 200.000.000 đồng, giá bán ước tính của sản phấm c là 220.000.000 đồng, chi phí bán hàng ươè tính là 5.000.000 đồng.
 
- Hàng hoá D tồn khọ theo giá gốc là 50.000.000 đồng, giá bán ước tính cho hàng hoá D là 44.000.000 đông, chi phí bán hàng ước tính là 1.000.000 đồng.
 
- Số dự phòng giam giá hàng tồn kho dà lập nãm trước chưa sừ dụng hết là 10.000.000 đồng.
 
Kê toán sẽ xác định và thực hiện hạch toán số dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần lập vào ngày 31/12/20X6 như sau:
 
a) Xác định số dự phòng giam giá hàng tồn kho cần lập năm 20X6:
 
- Vì nguyên liệu B dùng cho san xuất sàn phấm c, mà sản phẩm c có giá trị thuần có thể thực hiện là 215.000.000 đồng (= 220.000.000 đồng - 5.000?000 dong)
 
lớn hơn giá gôc (giá thành) của sán phẩm c là 200.000.000 đồng nên không phái lập dự phòng giâm giá hàng tồn kho cho nguyên liệu B và sán phẩm c.
 
- Vi giá gốc hàng hộa D lá 50.000.000 đồng lớn hơn giá trị thuần có thề thực hiện được là 43.000.000 đồng (44.000.000 đồng - 1.000.000 đồng) nên sổ dự phòng cần lặp cho hàng hoá D là:
 
50.000.000 đồng - (44.000.000 đồng - 1.000.000 đồng) = 7.000.000 đồng
 
=>Vậy số dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần lập năm 20X4 là 7.000.000 đồng.
 
b) Kế toán thực hiện ghi nhận như sau:
 
- Số dự phòng giám giá hàng tồn kho đã lập năm trước chưa sứ dụng hết là 10.000.000 đông, sô dự phòng giám giá hàng tồn kho phái lập năm nay là 7.000.000 đồng.
 
- Số dự phòng giâm giá hàng tồn kho phái lập năm nay (7.000.000 đồng) nhó hơn số đã lặp năm trước (10.000.000 dồng) là 3.000.000 đòng phái được hoàn nhập, ghi:
 
Nợ TK 2294: 3.000.000 đ
 
k Có TK 632: 3.000.000 đ.
 
Bài Tập 6: Xác định giá trị hàng tàn kho theo phương pháp giá bán lé
 
Vào ngày 01/01/20X6. công ty A có dừ liệu về hàng tồn kho như sau: (đơn vị tính: đồng)
 
Chi tiêu Giá gốc Giá bán lẻ
 
Dư đầu kỳ 6.000.000 8.000.000
 
Mua trong kỳ 24.000.000 32.000.000
 
Hảng tồn kho cuối kỳ (30.000.00)
 
Hàng tồn kho đã bán trong kỳ 10.000.000
 
Phương pháp giá bán le áp dụng cho doanh nghiệp sư dụng phương pháp kẽ toán hàng tồn kho theo phương pháp kiêm kê đinh kỳ.
Hàng tồn kho cuối kỳ và giá trị hàng bán trong kỳ dược tinh như sau:
 
6.000.000 + 24.000.000 30.000.000
 
Qiáhánlé 8.000.000 + 32.000.000 40.000.000
 
Tý lệ giá gốc so với giá bán lé 30.000.000/40.000.000 = 75%
 
Hảng tôn kho cuối kỳ 30000 ooo.x. 75““ =ỉ2-500-000
 
Giá tri hàng bán trong kỳ 6.000.000 + 24.000.000 - 22500000 = 7.500.000
 
Bài Tập 7: Các khoan giám trừ được tuning khi mua hàng tôn kho
Doanh nghiệp được hương chiết khau thương mại sau kill mua nguyên vặt liệu (Khoan chiet khẩu này chưa được giám trừ trong hóa đơn (i Ki I cua nhưng lằn
 
mua trước đó). Biết ràng tồng số lượng nguvên vật liệu £à đl^c, 5'7
 
khấu là loop tan* moi tan được hương chiet khẩu 500000d.Trước khi xác định được số chiết khấu được hưởng, doanh nghiệp đã xuât 600 tân vao san xuat sàn phẩm (trong đó số NVL đang nằm trong giá trị sàn phâm dở dang CUO1 ky la 200 tấn; Số NVL nam trong thành phẩm tồn kho cuối kỳ là 300 tân; Sô NVL nămI trong thành phấm đã được tiêu thụ là 100 tấn). Ngoài ra doanh nghiệp đa xuat_300 tân NVL cho hoạt động đầụ tư xây dụng TSCĐ. Cuôi kỳ còn tôn kho 100 tan NVL. Việc kế toán số chiet khấu thương mại được hường thực hiện như sau:
 
- Số chiết khấu thương mại được ghi giàm giá trị thành phâm tôn kho cuối kỳ:
 
300 tắn X 500.000đ/tấn = 150.000.000 đồng
 
- Số chiết khấu thương mại được ghi giảm chi phí SXKD dờ dang cuối kỳ:
 
200 tấn X 500.000đ/tẩn = 100.000.000 đồng
 
- Số chiết khấu thương mại được ghi giám giá trị NVL cuối kỳ:
 
100 tấn X 500.000đ/tấn = 50.000.000 đồng
 
- Số chiết khấu thương mại được ghi giảm chi phí xây dựng cơ bản dở dang;
 
300 tẩn X 500.000đ/tấn = 150.000.000 đồng
 
- Sô chiết khấu thương mại được ghi giám giá vốn hàng bán:
 
100 tấn X 500.000đ/tấn = 50.000.000 đồng
 
Nợ các TK 111, 112, 331... 500.000.000 đ
 
50.000.000 đ
 
CÓTK154 100.000.000 đ
 
CÓTK155 150.000.000 đ
 
CÓTK241 150.000.000 đ
 
Có TK 632 50.000.000 đ
 
Chúc bạn thành công !

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn