tra cứu luậtBài tập kế toán NVL, Công Cụ, Dụng Cụ trong doanh nghiệp

Bạn cần danh sách Bài tập kế toán NVL, Công Cụ, Dụng Cụ trong doanh nghiệp + Lời giải đáp án cho các bạn cùng tham khảo chi tiết tại tracuuluat.vn giải đáp giúp các bạn

Bài 1
 
Số du đầu tháng 3 của một số tài khoản như sau:
 
- TK 151: 700.000đ (vật liệu chính) (số lượng 70kg)
 
- TK 152: 24.150.000đ, chi tiết: vật liệu chính: 9.300.000đ (sô lượng 930kg), vật liệu phụ: 850.000đ (số lượng 100kg), nhiên liệu: 14.000.000d (số lượng 2.000 lít).
 
-TK.153: 12.000.000đ (số lượng 20 cái)
 
-TK.242: 5.000.000đ
 
Các tài khoản khác có số dư hợp lý.
 
Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng:
 
1. Mua vật liệu chính chưa trà tiền, tổng giá thanh toán theo hóa
đơn: 52.800.000đ, thuế GTGT thuế suất 10%, sổ lượng vật liệu 4.000kg. Chi phí vận chuyển giá chưa thuế là l.OOO.OOOđ, thuế GTGT 5% đã trả bằng tiền mặt. 1
 
2. Mua vật liệu phụ đã trả 70% bàng TGNH, số còn lại chưa
thanh toán, số lượng 300kg. đơn giá theo hóa đơn chưa có thuế GTGT 8.700đ/kg, thuế suất thuế GTGT 10%. q ÍẠOỈ 3ỘUIB
 
3. Mua công cụ dụng cụ (CCDC) trả bàng chuyển khoản, giá theo hóa đơn chưa thuế là 9.000.000đ, thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển trả bàng tiền mặt 500.000d. Khi nhập kho phát hiện có môt số CCDC thùa trị giá 500.000d. Doanh nghiệp không nhập kho mà báo quàn riêng và thông báo với người bán đến nhàn lai.
 
4. Doanh nghiệp đã nhận được giấy báo của ngân hàng về việc chuyên trà tiên mua hàng ở nghiệp vụ (1). Doanh nghiệp được hưởng khoan chiêt khâu thanh toán 1% tính theo giá thanh toán và được nhận bằng tiền mặt.
 
5. Phân bô CCDC đã xuât dùng từ những tháng trước cho phân xưởng sản xuất: 500.000đ.
 
6. Vật liệu chính dang đi trên đường tháng trước về nhập kho đủ.
 
7. Xuất kho:
- Vật liệu chính, sô lượng 3.500 kg dùng để sản xuất sản phẩm.
 
— Vật liệu phụ, sô lượng 300 kg để sx sản phẩm
 
- Nhiên liệu, sổ lượng 750 lít để quản lý doanh nghiệp.
 
- Công cụ dụng cụ dùng cho sàn xuất, loại phân bổ một lần: 300.000đ; loại phân bồ trong 3 tháng: 12.000.000đ, bắt đầu phân bổ từ tháng này.
 
8. Kiểm kê vật liệu, kết quả kiểm kê như sau:
 
- Nhiên liệu thiếu chưa rõ nguyên nhân 210.000đ.
 
9. Tìm nguyên nhân:
- Nhiên liêu thiếu do thủ kho thiếu tinh thần trách nhiệm để thất thoát phải bồi thường toàn bộ.
 
Cho biết: Doanh nghiệp tính giá vật liệu xuất kho theo phương pháp FIFO.
 
Yêu cầu: Tính toán, định khoản tài liệu trên.
 
Bài 2
Tại một doanh nghiệp có tình hình mua và sừ dụng công cụ dụng cụ như sau:
 
1. Mua một công cụ có giá mua 2.000.000 dồng, VA'l 10%, trà bàng tiền mặt. Chi phí vận chuyển trả bằng tiền tạm ứng là 100.000 dồng.
 
2. Mua văn phòng phẩm về sử dụng ngay ở văn phòng, giá rnua 1.100.000 đồng, trong do VAT 10%, đã trả bằng tiền mặt.
 
3. Mua một máy in sử dụng ờ cửa hàng, giá mua bao gồm VAT 10%, trả bằng tiền mặt. Máy in này trong 40 tháng.
 
4. Xuất một công cụ dùng cho sàn xuất, giá xuất kho là 1.000.000 đồng. Công cụ này dự kiến phân bổ trong vòng 2 tháng.
 
5. Mua một máy tính sử dụng ngay ở văn phòng, giá mua 6.600.000 đồng, trong đó VAT 10%. Chi phí vận chuyên là 100.000 đồng. Tất cả những khoản trên trả bằng tiền tạm ứng. Máy tính này có thời gian sử dụng là ba năm.
 
6. Phân xưởng sàn xuất báo hòng một công cụ thuộc loại phân bộ nhiều lần, trị giá công cụ lúc xuất kho là 2.000.000 đông, đã phân bô 1.500.000 đồng. Phế liệu thu hồi của công cụ này bán thu bằng tiền mặt là 100.000 đồng.
 
7. Bộ phận văn phòng báo hỏng một kim tự điển thuộc loại phân bổ 2 lần có giá trị là 4.000.009 đồng.
 
Yêu cầu:
 
(1) Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên
 
(2) Phán ánh vào tài khoản công cụ dụng cụ
 
(3) Lập bảng phân bổ công cụ dụng cụ trong tháng.
 
Bài 3
Tại công ty A có tình hình về công cụ dụng cụ nhu- sau: /£A/. Đồng)
 
- Số dư dầu tháng 9 cùa TK 153:16.000.000
 
1. Ngày 5/9 nhận hóa dơn GTGT số 135 ngày 3/9 của Công Ty M về số công cụ giá chưa có thuế 10.500.000, thuế GTGT 10%- đa nhập kho đầy dủ.
 
3. Ngày 14/9 nhập kho số dụng cụ của hóa đom bán hàng số 256 ngày 12/9; theo biên bản kiểm nghiệm vật tư có vài dụng cụ chưa đúng chất lượng đã quy định trong hợp đồng - Công Ty A đã báo cho Công Ty K và đề nghị được giảm giá 200.000; ngày 16/9 Công Ty K đã chấp nhận. Sô dụng cụ này được đưa vào sử dụng ngay và dự kiến dùng trong 20 tháng
 
4. Ngày 15/9 chi TGNH thanh toán cho hóa đom GTGT số 135 ngày 5/9 của Công Ty M.
 
5. Ngày 20/9 xuất sử dụng số dụng cụ đã nhập kho ờ ngày 5/9 phục vụ phân xưởng sản xuất, số dụng cụ này được phân bổ 10 lần.
 
6. Ngày 25/9 nhận hóa đơn GTGT số 094 cùa Công Ty p về công cụ đã mua, giá chưa thuế GTGT 15.000.000; thuế GTGT 10%., công cụ này đã nhập kho đầy đù. Đã vay NH thanh toán số tiền trên.
 
7. Ngày 27/9 xuất sử dụng ở văn phòng số dụng cụ đã nhập kho ngày 25/9. số dụng cụ này dự kiến dùng trong 5 tháng.
 
8. Ngày 30/9 bộ phận bán hàng báo hỏng số dụng cụ thuộc loại phân bổ hai lần đã xuất dùng ở tháng 5, giá xuất kho dụng cụ này là 5.000.000, thu hồi được phế liệu bán thu bằng tiền mặt là 200.000.
 
Yêu cầu: Định khoản, tính toán và phàn ánh vào sơ đồ tài khoản công cụ dụng cụ và chi phí trả trước.
 
Chúc bạn thành công !

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn