tra cứu luậtBảng hệ thống chứng từ kế toán thông tư 77/2017

Dưới đây Tracuuluat.vn liệt kê toàn bộ tất cả các danh mục bảng biểu của Bảng hệ thống chứng từ kế toán thông tư 77/2017 cho các bạn có cái nhìn tổng quát. Biết được mình đang cần mẫu chứng từ nào cho doanh nghiệp.

Phụ lục I

HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

(Kèm theo Thông tư số  77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính)

(Áp dụng cho cả ngân sách xã)

  1. DANH MỤC CHỨNG TỪ

STT

Mẫu số

Tên chứng từ

Khổ giấy

1- Chứng từ thu ngân sách nhà nước

 

1

C1-04/NS

Lệnh hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà  nước

A4

2

C1-05/NS

Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu Ngân sách Nhà  nước

A4

3

C1-07a/NS

Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN

A4

4

C1-07b/NS

Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN bằng ngoại tệ

A4

5

C1-08/NS

Lệnh ghi thu Ngân sách

A4

2- Chứng từ chi ngân sách nhà nước

 

6

C2-01a/NS

Lệnh chi tiền

A5

7

C2-01b/NS

Lệnh chi tiền phục hồi

A4

8

C2-01c/NS

Lệnh chi tiền (Dùng cho ngân sách xã)

A5

9

C2-02a/NS

Giấy rút dự toán Ngân sách

A4

10

C2-02b/NS

Giấy rút dự toán Ngân sách (khấu trừ thuế)

A4

11

C2-03/NS

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước

A4

12

C2-04/NS

Giấy đề nghị thu hồi ứng trước

A4

13

C2-05a/NS

Giấy nộp trả kinh phí

A4

14

C2-05b/NS

Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp trên

A4

15

C2-05c/NS

Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp huyện

A4

16

C2-06/NS

Giấy rút dự toán Ngân sách bằng ngoại tệ

A4

17

C2-07NS

Giấy đề nghị chi ngoại tệ

A5

18

C2-08/NS

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước bằng ngoại tệ

A4

19

C2-09/NS

Giấy đề nghị thu hồi ứng trước bằng ngoại tệ

A4

20

C2-10/NS

Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách

A4

21

C2-11a/NS

Giấy rút dự toán bổ sung từ Ngân sách cấp trên

A4

22

C2-11b/NS

Giấy rút dự toán bổ sung từ Ngân sách cấp huyện

A4

23

C2-12/NS

Giấy đề nghị cam kết chi NSNN

A4

24

C2-13/NS

Phiếu điều chỉnh cam kết chi

A4

25

C2-14a/NS

Lệnh chi trả nợ trong nước bằng đồng Việt Nam

A4

26

C2-14b/NS

Lệnh chi trả nợ trong nước bằng đồng Việt Nam (do Cục Quản lý ngân quỹ, KBNN lập)

A4

27

C2-15/NS

Lệnh chi trả nợ trong nước bằng ngoại tệ

A4

28

C2-16/NS

Lệnh chi trả nợ nước ngoài bằng ngoại tệ

A4

29

C2-17a/NS

Lệnh ghi thu, ghi chi Ngân sách

A4

30

C2-17b/NS

Lệnh ghi thu, ghi chi Ngân sách

A4

31

C2-18/NS

Đề nghị thanh toán tạm ứng vốn vay, viện trợ đã ghi thu, ghi chi

A4

32

C2-19/NS

Giấy đề nghị ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi

A4

3- Chứng từ thanh toán vốn đầu tư

 

33

C3-01/NS

Giấy rút vốn đầu tư

A4

34

C3-02/NS

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư

A4

35

C3-03/NS

Giấy đề nghị thu hồi ứng trước vốn đầu tư

A4

36

C3-04/NS

Giấy nộp trả vốn đầu tư

A4

37

C3-05/NS

Giấy đề nghị điều chỉnh các khoản chi NSNN

A4

4- Chứng từ thanh toán

 

38

C4-01/KB

Ủy nhiệm thu

A4

39

C4-02a/KB

Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử

A4

40

C4-02b/KB

Ủy nhiệm chi (ngoại tệ) chuyển khoản, chuyển tiền điện tử

A4

41

C4-02c/KB

Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (khấu trừ thuế)

A4

42

C4-03/KB

Ủy nhiệm chi (dùng trong thanh toán chuyển tiếp)

A4

43

C4-04/KB

Lệnh chuyển Có

A4

44

C4-05/KB

Lệnh chuyển Có (kiêm chứng từ phục hồi)

A4

45

C4-06/KB

Lệnh chuyển Nợ

A4

46

C4-07/KB

Lệnh chuyển Nợ (kiêm chứng từ phục hồi)

A4

47

C4-08/KB

Giấy nộp tiền vào tài khoản

A5

48

C4-09/KB

Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi

A5

49

C4-10/KB

Bảng kê thanh toán bằng Séc qua ngân hàng

A4

50

C4-11/KB

Giấy chuyển tiền chuyển khoản, chuyển tiền điện tử

A4

5- Chứng từ về tín dụng nhà nước

A4

51

C5-01/KB

Biên lai thu nợ

A5

52

C5-02/KB

Bảng kê biên lai thu nợ (kiêm giấy nộp tiền vào tài khoản)

A5

6- Các chứng từ khác

 

53

C6-01/NS

Phiếu nhập dự toán ngân sách

A4

54

C6-02/NS

Phiếu nhập dự toán cấp 0

A3

55

C6-03/NS

Phiếu nhập và phân bổ dự toán

A3

56

C6-04/KB

Phiếu điều chỉnh dự toán

A4

57

C6-05/KB

Phiếu thu

A5

58

C6-06/KB

Phiếu chi

A5

59

C6-07/KB

Phiếu chuyển tiêu

A5

60

C6-08/KB

Phiếu chuyển khoản

A5

61

C6-09/KB

Phiếu điều chỉnh

A4

62

C6-10/KB

Bảng điều chỉnh tỷ giá các tài khoản ngoại tệ

A4

63

C6-11/KB

Phiếu nhập kho

A4

64

C6-12/KB

Phiếu xuất kho

A4

65

C6-13/KB

Giấy đề nghị tạm cấp dự toán ngân sách

A4

66

C6-14/KB

Bảng kê thanh toán lãi tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước

A4

67

C6-15/KB

Bảng kê thu phí chuyển tiền qua Kho bạc Nhà nước

A4

68

C6-16/KB

Bảng kê tính phí tạm ứng tồn ngân

A4

69

C6-17/KB

Bảng kê YCTT, thanh toán hủy, đảo

A4

70

C7-01/KB

Bảng kê phát hành trái phiếu, công trái (bằng tiền mặt)

A4

71

C7-02/KB

Bảng kê phát hành trái phiếu, công trái (bằng chuyển khoản)

A4

72

C7-03/KB

Bảng kê trái phiếu chuyển sổ

A4

73

C7-04/KB

Bảng kê thanh toán tại chỗ (bằng tiền mặt) (Mẫu a)

A4

74

C7-05/KB

Bảng kê thanh toán tại chỗ (bằng tiền mặt) (Mẫu b)

A4

75

C7-06/KB

Bảng kê thanh toán tại chỗ (bằng chuyển khoản) (Mẫu a)

A4

76

C7-07/KB

Bảng kê thanh toán tại chỗ (bằng chuyển khoản) (Mẫu b)

A4

77

C7-08/KB

Bảng kê thanh toán công trái (bằng tiền mặt)

A4

78

C7-09/KB

Bảng kê thanh toán công trái (bằng chuyển khoản)

A4

79

C7-10/KB

Bảng kê thanh toán công trái tháng... năm...

A4

80

C7-11/KB

Bảng kê thanh toán hộ trái phiếu, công trái

A4

81

C7-12/KB

Bảng kê trái phiếu, công trái được thanh toán hộ

A4

82

C7-13/KB

Bảng kê tổng số thanh toán (Mẫu a)

A4

83

C7-14/KB

Bảng kê tổng số thanh toán (Mẫu b)

A4

84

C7-15/KB

Bảng kê trái phiếu, công trái quá hạn thanh toán

A4

7- Các chứng từ quy định ở văn bản khác

 

85

C1-01/NS

Lệnh thu Ngân sách Nhà  nước (Thông tư số 328/2016/TT-BTC)

A4

86

C1-02/NS

Giấy nộp tiền vào NSNN (Thông tư số 84/2016/TT-BTC)

A4

87

C1-06/NS

Bảng kê giấy nộp tiền vào NSNN (Thông tư số 328/2016/TT-BTC)

A4

88

C1-10/NS

Biên lai thu (Công văn số 1909/KBNN-THPC ngày 08/5/2017 của KBNN hướng dẫn một số điều tại Thông tư số 328/2016/TT-BTC)

A5

89

01/BKNT

Bảng kê nộp thuế (Thông tư số 84/2016/TT-BTC)

A4

90

02/BK-BLT

Bảng kê biên lai thu (Thông tư số 328/2016/TT-BTC)

A4

91

03/BK-BLMG

Bảng kê biên lai thu có mệnh giá (Thông tư số 328/2016/TT-BTC)

A4


  1.  

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn