tra cứu luậtCâu hỏi trắc nghiệm chủ đề nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

Bạn gặp khó khăn việc xác định danh tính, kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp như thế nào, ra làm sao..bạn hãy sử dụng các câu hỏi trắc nghiệm kế toán chủ đề nguyên liệu, vật liệu dưới đây của chúng tôi.
 
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
 
1. Có máy phương pháp quán lý và hạch toán vật liệu?
a. 2 phương pháp
b. 3 phương pháp
c. 4 phương pháp
d. 5 phương pháp
 
2. Sử dụng phưong pháp tính giá xuat vật liệu phai tuần thú nguyên tắc:
a. Giá gốc
b. Nhất quán
c. Thận trọng
d. Phù hợp 4
 
3. Giá nhập kho nguycn vật liệu do mua từ bên ngoài bao I
gồm: I ■ ’
a. Giá thanh toán nguyên vật liệu.
b. Giá mua không tính thuế GTGT.
c. Giá mua không có thuế được khấu trừ và chi phí phục vụ mua nguyên vật liệu.
d. Tùy trường hợp.
 
4. Giá xuất kho nguyên vật liệu đưọc tính theo một trong các phương pháp:
a. 1' II-o - Thực tế đích danh
b. Kê khai thường xuyên - Kiếm kê dinh kỳ
c. FIFO - Bình quân gia quyền
d. FIFO - Bình quân gia quyền - Thực tế đích danh
 
5. Khi tính giá xuat kho vật liệu, phải dùng một phưoìig pháp duy nhât trong suôt một niên độ kế toán, đây là yêu cầu của:
a. Nguyên tắc thực tế phát sinh
b. Nguyên tẳc nhất quán
c. Nguyên tắc giá gốc
d. Nguyên tắc thận trong
 
6. Khi doanh nghiệp muốn biết trị giá nguyên vật liệu tồn kho vào giữa tháng, phưong pháp kê khai hàng tồn kho nào được áp dụng:
a. Phương pháp kê khai thường xuyên
b. Phương pháp kiểm kê định kỳ
c. a, b đúng
d. a, b sai
 
7. Tài khoản 151 dùng để phản ánh:
a. Trị giá vật tư, hàng hóa doanh nghiệp đã mua nhưng chưa về đến doanh nghiệp
b. Trị giá vật tư, hàng hóa doanh nghiệp đã mua nhưng cuối tháng chưa về đến doanh nghiệp
c. a, b đều đúng
d. a, b đều sai
 
8. Tính giá vật liệu của doanh nghiệp phụ thuộc vào một trong các phưong pháp nào sau đây:
a. Thực tế đích danh, FIFO, đơn giá bình quân
b. Thực tế đích danh, FIFO, đơn giá bình quân cố dịnh, đơn giá bình quân liên hoàn
c. FIFO, đơn giá bình quân cố định, đơn giá bình quân liên hoàn
d. Kê khai thường xuyên, kiểm kê định kỳ
 
9. Xuất kho công cụ dụng cụ thuộc loại phân bổ một lần thì toàn bộ giá trị xuất sẽ tính vào:
a. Chi phí trả trước
b. Chi phí của đối tượng sử dụng
c. Chi phí phài trả
d. Tùy vào chính sách kế toán cùa DN
 
10. Xuất kho công cụ dụng cụ thuộc loại phân bô nhiêu lan thì toàn bộ giá trị xuất sẽ tính vào:
a. Chi phí trả trước
b. Chi phí cùa đối tượng sử dụng
c. Chi phí trả trước
d. Tùy vào chính sách kế toán của DN
 
11. Hàng tồn kho bao gồm:
a. Hàng hóa tồn kho. hàng mua dang đi trên đường, hàng gửi đi' bán, hàng hóa gửi đi gia công chế biến
b. Sàn phẩm dờ dang, chi phí dịch vụ dở dang, thành phẩm tồn kho và thành phẩm gừi đi bán
c. Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho, gửi đi gia
công chế biến và đã mua đang đi trên đường I
d. a, b, c đều đúng
 
13. Khoan chiết khấu thưong mại khi doanh nghiệp mua nguyên vật liệu:
a. Phản ánh vào tài khoàn 521
b. Tính vào doanh thu tài chinh
c. Được trừ khói giá mua nguyên vật liệu
d. a, b, c đều sai
Dùng thông tin sau để trà lòi Câu 14 -> Câu 16
Tại một doanh nghiệp áp dụng kế toán hàng tồn kho theo pp K.K.TX có tài liệu sau:
- Vật liệu tồn kho đầu tháng là 200kg, đơn giá 5.000d/kg
- Vật liệu nhập kho trong tháng 800kg. dơn giá mua 5.100đ/kg; chi phí vận chuyển 80.000đ.
- Vật liệu xuất ra trong tháng 900kg.
 
14. Trị giá vật liệu xuất kho theo phương pháp FIFO:
a. 4.640.000đ
b. 4.570.000đ
c. 4.580.000đ
d. 4.660.000đ
 
15. Trị giá vật liệu xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền:
a. 4.640.000đ
b. 4.570.000đ
c. 4.644.000d
d. 4.580.000đ
 
Chúc bạn thành công !

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn