tra cứu luậtĐịnh khoản tài khoản 157 Hàng gửi đi bán

1. Nguyên tắc kế toán
 
a) Hàng gừi đi bán phản ánh trên Tài khoán 157 được thực hiện theo nguyên tăc giá gôc. Chi phản ánh vào Tài khoàn 157 “Hàng gửi đi bán” trị giá của hàng hóa. thành phàm đã gửi đi cho khách hàng, gửi bán đại lý, kỷ gứi, dịch vụ đã hoàn thành bàn giao cho khách hàng theo hợp đông kinh tế hoặc đơn đặt hàng, nhưng chưa được xác định là đà bán (chưa được tính là doanh thu bán hàng trong kỳ đối với sô hàng hóa, thành phàm đã gửi đi, dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng).
 
b) Hàng hóa, thành phẩm phàn ảnh trên tài khoàn này vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, kê toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng loại hàng hoá, thành phâm, từng lân gừi hàng từ khi gừi đi cho đến khi được xác định là đã bán.
 
c) Không phàn ánh vào tài khoản này chi phi vận chuyển, bốc xếp,... chi hộ khách hàng. Tài khoán 157 có thể mờ chi tiết đế theo dõi từng loại hàng hoá, thành phâm gừi đi bán, dịch vụ đã cung cấp cho từng khách hàng, cho từng cơ sở nhận đại lý-
 
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 157 - Hàng gửi đi bán
 
Bên Nợ:
- Trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gừi cho khách hàng, gừi bán đại lý, ký gừi;
- Trị giá dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng nhưng chưa được xác định là đã bán;
- Cuối kỳ kết chuyển trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi bán chưa được xác định là đã bán cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).
 
Bên Có:
- Trị giá hàng hóa, thành phấm gừi đi bán, dịch vụ đã cung cấp được xác định là đà bán;
- Trị giá hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ đã gửi đi bị khách hàng trả lại;
- Đầu kỳ kết chuyển trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gừi đi bán, dịch vụ đã cung cấp chưa được xác định là đã bán đàu kỳ (trường hợp doanh nghiệp kê toán hàng tồn kho theo phương pháp kiêm kê định kỳ).
 
Số dư bên Nợ:
 
Trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gữi đi, dịch vụ đã cung cấp chưa được xác định là đã bán ơong kỳ.
 
3. Phưong pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
 
3.1. Trường hạp doanlỉ nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
a) Khi gừi hàng hóa, thành phẩm cho khách hàng, xuất hàng hóa, thành phẩm cho doanh nghiệp nhận bán đại lý, ký gừi theo hợp đông kinh tê, căn cứ phiêu xuất kho, ghi:
Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán
CÓTK 156-Hàng hóa
Có TK 155 - Thành phẩm.
 
b) Dịch vụ đã hoàn thành bàn giao cho khách hàng nhưng chưa xác định là đà bán trong kỳ. ghi:
Nợ TK. 157 - Hàng gừi đi bán
Có TK 154 - Chi phi sàn xuất, kinh doanh dờ dang.
 
c) Khi hàng gừi đi bán và dịch vụ đã hoàn thành ban giao cho khách hang được xác định là đà bán trong kỳ:
- Nếu tách ngay được thuế gián thu tại thời diem ghi nhận doanh thu kê toán phàn ánh doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, cung câp dịch vụ theo gia ban chưa có thuế, ghi:
Nợ TK 131 - Phái thu của khách hàng
Cỏ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 333 - Thue và các khoán phải nộp Nhà nước.
- Nếu không tách ngay được thuế gián thu, kế toán ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế. Định kỳ kế toán ghi giảm doanh thu đối với sổ thuế gián thu phái nộp, ghi:
Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 333 - Thue và các khoán phái nộp Nhà nước.
- Đồng thời phàn ánh ưị giá vốn cùa số hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ dà bán trong kỳ. ghi:
Nọ TK 632 - Giá vốn hàng bán
Có TK 157 - Hàng gửi đi bán.
 
d) Trường hợp hàng hóa. thành phẩm đà gừi đi bán nhưng bị khách hàng tra lại:
- Nếu hàng hóa, thành phẩm vần có the bán được hoặc có the sưa chữa được, ghi:
Nợ TK 156 - Hàng hóa; hoặc
Nợ TK 155 - Thành phẩm
Có TK 157 - Hàng gứi đi bán.
- Nếu hàng hóa, thành phấm bị hư hỏng không thế bán được và không thế sứa chữa được, ghi:
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
Có TK 157-1 làng gưi đi bán.
 
..3:21. T'ư.ờ,tfi hợp doanh nghiệp hạch toán hàn8 tồn A/'" theo phưưne pháp kiêm kê đinh kỳ.
 
a) Đầu kỳ kế toán kết chuyến giá trị hàng hóa thành phẩm đà gưi cho khách hàng nhưng chưa được xác định là đà bán trong kỳ. hảng hóa gừi bán đội ly?ky gìn
(chưa được coi là đà bán trong kỳ), giá trị dịch vụ đã bàn giao cho người đặt hàng nhưng chưa được xác định là đà bán trong kỳ, ghi:
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
Có TK 157 - Hàng gửi đi bán.
 
b) Cuối kỳ kê toán, căn cứ kết quả kiểm kê hàng tồn kho, xác định trị giá hàng hỏa, sàn phàm (thành phẩm, bán thành phẩm), dịch vụ cung cấp cho khách hàng; nhờ bán đại lý, ký gừi chưa được coi là đà bán cuối kỳ, ghi:
Nợ TK 157 - Hàng gừi đi bán
Cỏ TK 632 - Giá vốn hàng bán.
 
Chúc bạn thành công !

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn