tra cứu luật

Mẫu biên bản khảo sát sơ bộ doanh nghiệp 2019

Khi bạn muốn đánh giá, khảo sát một doanh nghiệp cụ thể hãy dùng đến mẫu biên bản khảo sát sơ bộ doanh nghiệp 2019 để có những con số thống kê chính xác nhất, tốt nhất cho bạn

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ 
ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…………., ngày tháng năm …….

 

BIÊN BẢN KHẢO SÁT SƠ BỘ

Hôm nay, ngày…….tháng…….năm……đại diện đoàn đoàn đánh giá ngoài tiến hành khảo sát sơ bộ tại Doanh Nghiệp …………………………………………………….

I. THÀNH PHẦN

1. Đoàn đánh giá ngoài

- Ông (Bà): …………………………………….. - Trưởng đoàn

- Ông (Bà): ……………………………………... - Thư ký

2. Trường

- Ông (Bà): …………………… 

- Ông (Bà): …………………… 

- Ông (Bà): …………………… 

- Ông (Bà): ……………………………………………………………………….

II. NỘI DUNG

1. Trao đổi về kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá

...................................................................................................................................

2. Những yêu cầu cụ thể đối với trường

...................................................................................................................................

3. Kế hoạch khảo sát chính thức

...................................................................................................................................

Buổi làm việc kết thúc hồi....giờ…… cùng ngày.

Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản và 01 bản gửi Sở kế hoạch đầu tư/.

 

Giám Đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TRƯỞNG ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Link download: Khảo sát sơ bộ DN


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn