tra cứu luậtMẫu giấy giới thiệu đi công tác của doanh nghiệp

Thật khó để bạn đến doanh nghiệp mới không quen biết để thực hiện giao dịch, trao đổi công việc mà không có mẫu giấy giới thiệu đi công tác của doanh nghiệp năm 2019. Là giấy đơn xác bạn là người được doanh nghiệp A cử đến.

Mẫu giấy giới thiệu này sẵn có rất nhiều được bán tại các cửa hàng về văn phòng phẩm bạn có thể ra đó mua về điền đầy đủ thông tin và ký đóng dấu của chủ doanh nghiệp là ok. Nhưng bạn download mẫu giới thiệu trên mạng về có vẻ chuyên nghiệp hơn.

 

TÊN CƠ QUAN                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………...                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …….…/GT                                                                                --------------

 

........., ngày......... tháng...... năm .......

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ...............................................................................................

.................................. (1) ..........................................................................................................................

Giới thiệu ông, bà: ...................................................................................................................................

Chức vụ: ..................................................................................................................................................

Được cử đến: ...........................................................................................................................................

Về việc:....................................................................................................................................................

Mong ...............................  giúp đỡ ông, bà ...........................................  hoàn thành nhiệm vụ.

 

 

Giấy giới thiệu                                                                                       THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Có giá trị hết ngày                                                                                                      (Ký tên, đóng dấu)

……………………

 

 

---------

(1) Viết tên cơ quan hoặc tổ chức giới thiệu.

 

    

Link download: Giấy giới thiệu của doanh nghiệp


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn