tra cứu luậtMẫu quyết định sử dụng hoá đơn điện tử doanh nghiệp 2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

Hà Nội, ngày  16 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐỨC

Về việc áp dụng hóa đơn điện tử

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐỨC

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 01086668xx đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 03 năm 2019;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính – Kế toán về việc phát hành và quản lý Hóa đơn Giá trị gia tăng đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng hình thức hóa đơn điện tử trong đơn vị từ ngày 18 /04 /2019 trên cơ sở hệ thống thiết bị và các bộ phận kỹ thuật liên quan như sau:

- Hệ thống Máy tính và Hạ tầng mạng internet của Công ty:

Tên máy tính: ASUS           

Mã hiệu: ASUS                    

Máy in: CANON LBP 2900

RAM: 4GB

Hệ điều hành: Windown       

Nhà sản xuất máy in: CANON

 

- Phần mềm Hóa đơn điện tử M-INVOICE

- Công ty TNHH hóa đơn điện tử M-INVOICE chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật hóa đơn điện tử được lập trên Phần mềm Hóa đơn điện tử M- INVOICE

Điều 2. Mẫu các loại hoá đơn điện tử và mục đích sử dụng của mỗi loại hoá đơn (liệt kê chi tiết)

STT

Tên Hóa đơn

Mẫu hóa đơn

Ký hiệu

Mục đích sử dụng

1

Hóa đơn Giá trị gia tăng (01GTKT)

01GTKT0/001

DC/19E

Sử dụng để xuất hóa đơn cho các tổ chức cá nhân mua hàng hóa dịch vụ của Công ty.

 

Điều 3. Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính.

  • Khởi tạo, lập hóa đơn điện tử: Tại bộ phận kế toán
  • In hóa đơn chuyển đổi, In hóa đơn thể hiện và Gửi hóa đơn bằng hình thức điện tử: Tại Bộ phận kế toán
  • Lưu trữ hóa đơn: Lưu trữ tức thời tại đơn vị cung cấp giải pháp M-Invoice

Điều 4. Trách nhiệm của từng bộ phận liên quan:

  •  Bộ phận kế toán chịu trách nhiệm khởi tạo, lập, xử lý, luân chuyển hóa đơn cho người sử dụng hóa đơn.
  •  Khi thực hiện chuyển đổi người được thực hiện chuyển đổi có trách nhiệm đối với từng hóa đơn chuyển đổi.
  •  Đơn vị cung cấp giải pháp chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử theo đúng quy định của Thông tư 32/2011 và Thông tư 39/2014.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Lãnh đạo các bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật,… chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý (Cục, Chi cục…);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lãnh đạo đơn vị;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

 

Link download: Quyết định sử dụng hoá đơn


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn