tra cứu luậtMẫu văn bản lệnh trả khoản thu ngân sách nhà nước 2019       

Mẫu số C1- 04/NS (Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài Chính) Mẫu văn bản lệnh trả khoản thu ngân sách nhà nước 2019 mới nhất chính xác nhất

 

LỆNH HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Quyết định về việc hoàn thuế số: ................................................................................  ngày:...............................................

của cơ quan quản lý thu ...........................................................................................  Mã CQ thu: ......................................................         

Đề nghị KBNN A (nơi trực tiếp hoàn trả):............................................................... Tỉnh, TP: ...........................................................

Hoàn trả cho: ..............................................................................................................................  Mã số thuế:.......................................

Địa chỉ: .................................................. Quận/Huyện ........................................ Tỉnh/Thành phố......................................................

Hình thức hoàn trả bằng:              Tiền mặt      c           Chuyển khoản    c

Chuyển tiền vào tài khoản số: ..................................................................... Tại Ngân hàng (KBNN) (B):........................................

(hoặc) trả tiền mặt cho: .....................................................  Số CMND/HC:.................. Cấp ngày:................. Nơi cấp:.................

Lý do hoàn trả:...........................................................................................................................................................................................

STT

Nội dung

khoản nộp NSNN/ Chi hoàn thuế GTGT

Mã NDKT

chương 

KBNN nơi thu NSNN

Năm NS

Số tiền đã nộp

Số tiền được quyết định hoàn trả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết nội dung khoản hoàn trả:

Tổng số tiền hoàn trả ghi bằng chữ:.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                        Ngày……tháng…..năm…….

                                             NGƯỜI LẬP                                                                                 THỦ TRƯỞNG

                                          (Ký, ghi họ tên)                                                                 (Ký tên, ghi họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

PHẦN KBNN HẠCH TOÁN HOÀN TRẢ

1. Hạch toán phần hoàn trả:

Niên độ hạch toán hoàn trả................................................

- Giảm thu NSNN  c 

- Chi NSNN  c  Mã NDKT............. Mã ĐBHC...............

                            Mã chương............. Mã ngành KT.........

Mã nguồn NSNN

Định khoản

Số tiền

Nợ TK

Có TK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hạch toán báo Nợ KB hoàn trả (nếu có)

KBNN ..................................................... Mã KBNN:.................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI NHẬN TIỀN

(Ký, ghi họ tên)   

KBNN HOÀN TRẢ (A)

Ngày........tháng ......năm ......

Thủ quỹ      Kế toán    Kế toán trưởng    Giám đốc

 

NGÂN HÀNG (KBNN) B

Ngày........tháng ......năm ......

Kế toán           Kế toán trưởng 

 

 

 

 

 

Link Download: lệnh hoàn trả


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn