tra cứu luậtTài Khoản Kế Toán
Định khoản tài khoản 211 Tài Sản Cố Định

Định khoản tài khoản 211 Tài Sản Cố Định

Tài khoản này dùng để phán ánh giá trị hiện có và tỉnh hình biến động tãng, giảm nguyên giá của toàn bộ tài sản cô định hữu hình, tài sản cố định vô hình thuọc quyền sờ hữu cùa doanh nghiệp và TSCĐ thuê tài chinh.
Định khoản tài khoản 157 Hàng gửi đi bán

Định khoản tài khoản 157 Hàng gửi đi bán

Hàng gừi đi bán phản ánh trên Tài khoán 157 được thực hiện theo nguyên tăc giá gôc. Chi phản ánh vào Tài khoàn 157 “Hàng gửi đi bán” trị giá của hàng hóa. thành phàm đã gửi đi cho khách hàng, gửi bán đại lý, kỷ gứi, dịch vụ đã hoàn thành bàn giao
Định khoản tài khoản 156 Hàng hoá doanh nghiệp

Định khoản tài khoản 156 Hàng hoá doanh nghiệp

Tài khoàn này dùng để phàn ánh trị giá hiện có và tinh binh bien đọng tăng, giảm càc loại hàng hóa cùa doanh nghiệp bao gôm hàng hoa tại cac o ang, quầy hàng, hàng hoá bât động sàn.
Định khoản tài khoản 155 Thành Phẩm

Định khoản tài khoản 155 Thành Phẩm

Tài khoán này dùng đế phàn ánh giá trị hiện có và tinh hình biến động của các loại thành phàm của doanh nghiệp. Thành phâm là những sán phẩm đã kết thúc quá trinh chê biên do các bộ phận sàn xuât của doanh nghiệp
Định khoản tài khoản 154 chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Định khoản tài khoản 154 chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Phán ánh chi phi sàn xuất, kinh doanh phát sinh trong kỳ; chi phí sản xuât, kinh doanh cua khoi lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn thành ưong kỳ; chi phí sản xuât, kinh doanh dơ dang đầu kỳ, cuôi kỳ cùa các hoạt động sàn xuât, kinh doanh chính,
Định khoản Tài khoản 153 công cụ dụng cụ

Định khoản Tài khoản 153 công cụ dụng cụ

Vỉ vậy công cụ, dụng cụ được quặn lý và hạch vạt liệu. Theo quy định hiện hành, những tư liệu lao động sau chuẩn ghi nhận TSCĐ thi được ghi nhận là công cụ. dụng cụ:
Định khoản tài khoản 152 Nguyên Liệu, Vật Liệu

Định khoản tài khoản 152 Nguyên Liệu, Vật Liệu

Nguyên liệu, vật liệu chinh: Là những loại nguyên liệu và vật liệu khi tham gia vào quá trình sàn xuất thi cấu thành thực thể vật chất, thực thể chính của sàn phâm. Vì vậy khái niệm nguyên liệu, vật liệu chính gắn liền với từng doanh nghiệp sán xuất cụ thè.
Định khoản tài khoản 151 Hàng mua đang đi đường

Định khoản tài khoản 151 Hàng mua đang đi đường

Tài khoán này dùng đề phàn ánh trị giá cúa các loại hàng hóa, vật tư (nguyên liệu, vật liệu; công cụ, dụng cụ; hàng hóa) mua ngoài đã thuộc quyên sở hưu cùa doanh nghiệp nhưng đến cuối kỳ vần còn đang trên đường vận chuyên
Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho doanh nghiệp

Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho doanh nghiệp

Trị giá hiện có và tình hình biên động hàng tồn kho của doanh nghiệp (ncu doanh nghiệp thực hiện kệ toán hàng tôn kho theo phương pháp kô khai thường xuycn) hoặc được dùng đe phản ánh giá trị hàng tôn kho đâu kỳ và cuôi kỳ kê toán của doanh nghiệp (nêu doanh nghiệp thực hiện kê toán hàng tồn kho theo phương pháp kicm ke định kỳ).
Định khoản tài khoản 141 Tạm Ứng

Định khoản tài khoản 141 Tạm Ứng

Tài khoản này dùng để phàn ánh các khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho người lao động trong doanh nghiệp và tình hình thanh toán các khoàn tạm ứng đó.
Định khoản tài khoản 138 Phải Thu Khác trong doanh nghiệp

Định khoản tài khoản 138 Phải Thu Khác trong doanh nghiệp

Tài khoăn này dùng để phán ánh các khoản nợ phải thu ngoài phạm vi đã phàn ánh ờ Tài khoán 131 - Phái thu cùa khách hàng, Tài khoán 136 - Phai thu nội bộ và tinh hình thanh toán các khoán nợ phái thu này
Định khoản tài khoản 136 Phải Thu Nội Bộ

Định khoản tài khoản 136 Phải Thu Nội Bộ

Tài khoản nàỵ dùng đế phán ánh các khoán nợ phái thu và tình hình thanh toán các khoăn nợ phải thu cùa doanh nghiệp (đơn vị cấp trên) với đơn vị hạch toán phụ thuộc (đợn vị câp dưới) hoặc giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc với nhau.
Định khoản tài khoản 133 Thuế GTGT được khấu trừ

Định khoản tài khoản 133 Thuế GTGT được khấu trừ

Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào giá trị tái sán được mua, giá vộn cùa hàng bán hoặc chi phi sàn xuât, kinh doanh tuỳ theo tuna trường hợp cụ thể.
Định khoản tài khoản 131 Phải thu của khách hàng

Định khoản tài khoản 131 Phải thu của khách hàng

Tài khoán này dùng đề phán ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu cùa doanh nghiệp với khách hàng vê tiên bán sàn phàm, hang hoa, BĐSĐT, TSCĐ, các khoán đau tư tài chính, cung câp dịch vụ.
Nguyên Tắc Kế Toán Các Khoản Phải Thu

Nguyên Tắc Kế Toán Các Khoản Phải Thu

Phải thu nội bộ gồm các khoán phải thu giữa đơn vị cấp trên với đơn vị câp dưới trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc (sau đây gọi là đơn vị hạch toán phụ thuộc)
Định khoản tài khoản 128 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Định khoản tài khoản 128 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn phải được ghi sổ kế tọán theo giá gốc, bao gồm: Giá mua cộng (+) các chi phí mua (nếu có) như chi phí môi giới, giao dịch, cung câp thông tin, thuế, lệ phí và phí ngân hàng.
Định khoản tài khoản 121 chứng khoán kinh doanh

Định khoản tài khoản 121 chứng khoán kinh doanh

Tài khoản này dùng đế phản ánh tình hình mua, bán và thanh toan cac loại chứng khoán theo quy định cùa pháp luật nắm giữ vi mục đích kinh doanh ke ca chứng khoán có thời gian đáo hạn trên 12 tháng mua vào, bán ra đê kiêm loa
Định khoản tài khoản 112 Tiền Gửi Ngân Hàng

Định khoản tài khoản 112 Tiền Gửi Ngân Hàng

Làm sao để có thể hạch toán được tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng một các chính xác, thuần thục được..đơn giản hãy để TRACUULUAT.VN hỗ trợ bạn làm các công việc kế toán theo thông tư 133/2016 của BTC.
Cách định khoản tài khoản 111 - Tiền Mặt - TT133/2016

Cách định khoản tài khoản 111 - Tiền Mặt - TT133/2016

Để hiểu rõ hơn chúng tôi chia sẻ với bạn cách định khoản tài khoản tiền mặt 111 và các nghiệp vụ liên quan dưới đây bạn tham khảo so sánh.


0972.686.960